> > >      A K T U A L N O Ś C I
> > >      O   S T O W A R Z Y S Z E N I U
> > >      S T A T U T
> > >      A R C H I W U M
> > >      G A L E R I A
> > >      M E D I A
> > >      K O N T A K T
Data sporządzenia statutu: 26.11.2007r.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE "SOLO ŻYCIA" W LUBLINIE

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie "STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOLO ŻYCIA" zwane dalej "STOWARZYSZENIEM", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
  (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Lublin. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak, godła i pieczęci na zasadach określonych  w przepisach szczegółowych.

§ 7
  Zależnie od potrzeb Stowarzyszenie w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki:
  1. Jednostki pomocnicze np. biura, biura terenowe tworzone przez Zarząd i działające na podstawie odrębnych regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia
  2. Rady w tym Radę Patronacką i komisje problemowe o charakterze opiniodawczym
  3. w/w jednostki nie będą funkcjonowały jako terenowe jednostki organizacyjne w myśl art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
ROZDZIAŁ II

 CELE I SPOSOBY DZIAŁNIA STOWARZYSZENIA 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie, popularyzacja czynnego uprawiania muzyki oraz propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień.

§ 9

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin gorzej sytuowanych;
  2. pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów twórczych w kraju i poza jego granicami;
  3. promowanie zdrowego stylu życia;
  4. organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali i warsztatów muzycznych;
  5. fundowanie stypendiów twórczych;
  6. współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami pozarządowymi;
  7. fundowanie stypendiów twórczych
ROZDZIAŁ III

 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia
§ 11
  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych
§ 12
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
  • akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia
  • daje rękojmię czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
  • złoży deklarację członkowską
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej jak i będąca cudzoziemcem, także nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna (która spełnia wymogi określone w § 12 ust. 1) lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (która spełnia wymogi określone w § 12 ust. 1) która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych
§ 13
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestnictwa w zebraniach, warsztatach muzycznych organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej;
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. popularyzacji w swoim środowisku celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 14
 1. Członek wspierający jak i członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa członka zwyczajnego określone w § 13 ust. 1 pkt 2-5 statutu z tym że członek honorowy dodatkowo zwolniony jest
  z obowiązku opłacenia składek członkowskich.  
 2. Członek wspierający jak i członek honorowy mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
§ 15
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres jednego roku.
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  5. wykluczenie przez Zarząd w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 2. Decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest  zawiadomić członka
  o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia
  i odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
  Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2
ROZDZIAŁ IV

 WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 16

  Organami władz Stowarzyszenia  są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
§ 17
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
A. Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
  1. w pierwszym terminie - zgodnie z § 17 ust. 3 statutu.
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 19
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 1/4 członków.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienie (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20
  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz jednostek organizacyjnych
   o których mowa w § 7 statutu,
  3. Zatwierdzanie na wniosek zarządu regulaminów działalności jednostek organizacyjnych o których mowa w § 7 statutu,
  4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  6. Uchwalanie statutu i jego zmian,
  7. Zatwierdzenie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11. Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności członka honorowego oraz tytułu honorowego prezesa,
  12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
B. Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.  
 3. W skład Zarządu w każdym przypadku wchodzą:
  1. Prezes,
  2. i dwóch Wiceprezesów.
 4. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4-letnią kadencję.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 6. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
 7. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcje tę obejmuje  jeden z wiceprezesów.
§ 22
  Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
  2. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
  6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
  7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  8. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  9. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
  10. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi stosownych umów;
  11. Organizowanie i prowadzenie w imieniu Stowarzyszenia działalności gospodarczej;
  12. Opracowywanie regulaminów jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 7  przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zebraniu Członków
C. Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Ze składu Komisji Rewizyjnej wybierany jest jej Przewodniczący.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym działalności jednostek o których mowa w § 7 statutu;
  2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwoływania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie przewidzianym w statucie; 
  3. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
  4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 25
  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
   w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)
ROZDZIAŁ V

 MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy, spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 28

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu w tym Prezes.

§ 29
  W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
   w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VI

 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 30

 1. Uchwalenia statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
ROZDZIAŁ VII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.


 by Agnieszka Gałczyńska 2008  ©  Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"